Σχολική κάρτα

Έντυπο που πρέπει 
οπωσδήποτε να έχει μαζί του ο μαθητής συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο 
από το γονιό του (είτε την εκτυπώνετε απ’ ευθείας από το 
self-testing.gov.gr, είτε την κατεβάζετε από δω και τη 
συμπληρώνετε-υπογράφετε είτε την αντιγράφετε με το χέρι σε ένα χαρτί, 
τη συμπληρώνετε και την υπογράφετε

This entry was posted in Ανακοινώσεις. Bookmark the permalink.